Facility management (správa nemovitostí)

Environmentální profil společnosti

Naše společnost svojí činností zasahuje do všech významných oblastí životního prostředí (ŽP). Lze ji ale z hlediska množství produkovaných škodlivin a ostatních negativních vlivů na ŽP hodnotit jako nevýznamnou. Správný přístup zaměstnanců naší společnosti v rámci plnění pracovních povinností je zajištěn pravidelným seznamováním s environmentálními aspekty (EA), které vyplývají z jejich činnosti a řídícími dokumenty společnosti. Významné EA jsou promítnuty do cílů a programů a opatření k nápravě.

Ovzduší

Zdroje znečišťování ovzduší, které provozujeme, jsou správně kategorizovány, měřeny ve stanovených periodách a provozovány v souladu s pokyny výrobce.

Voda

Všechna místa ohrožení povrchových a podzemních vod byla pečlivě zmapována a minimalizace rizik zajištěna zpracováním havarijního plánu a pokynů pro případ úniku nebezpečných chemických látek a proškolením obsluhy zařízení.

Odpady

Všechny vyprodukované odpady jsou tříděny, shromažďovány a předávány oprávněným osobám.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (NCHLP)

Všechny NCHLP, se kterými naši zaměstnanci nakládají, jsou registrovány včetně bezpečnostních listů a zaměstnanci jsou seznámeni s riziky nakládání s těmito látkami a přípravky.

Nejvýznamnější EA

Zjsou identifikovány v souvislosti s provozem neveřejné čerpací stanice provozované v sídle naší společnosti. Je nutné tomuto provozu věnovat permanentní zvýšenou pozornost.